Wykorzystuj�c zdobyte w�asne do�wiadczenia oraz do�wiadczenia naszych zachodnich partner�w, jeste�my otwarci na nowo�ci techniczne, pozwalaj�ce usprawni� i podnie�� jako�� owoc�w produkowanych przez naszych partner�w.

Posiadamy partner�w w�r�d firm:

  • produkuj�cych urz�dzenia rolnicze,
  • wyposa�aj�cych plantacje w dodatkow� infrastruktur�,
  • dystrybuuj�cych �rodki ochrony ro�lin,
  • zaopatruj�cych w materia�y eksploatacyjne min. opakowania, skrzynki itp. ,
  • profesjonalnych firm doradczych, szkoleniowych i certyfikuj�cych,
  • szk�karskich.